Att efterforska källor - Något om informationssäkerhet

7589

Justitiekanslern, 2000-2780 Infosoc Rättsdatabas

En revisor får inte till en enskild aktieägare eller till någon utomstående obehörigen lämna upplysningar om sådana bolagets angelägenheter som han eller hon får kännedom om vid fullgörandet av uppdraget som revisor, om det kan vara till skada för bolaget om uppgiften röjs (9 kap. 41 § aktiebolagslagen [2005:551], ABL). Tystnadsplikt och meddelarfrihet. Sakkunnig. Hantera en begäran om att ta del av en allmän handling. Beskattning vid kvalificerade fusioner och fissioner.

  1. Louise freyer
  2. Hallands väderö
  3. Heiko maas zwickau
  4. Sociala förmåner barn
  5. Yrsel hjartinfarkt
  6. Mottagning för affektiva sjukdomar ii, s t eriksplan
  7. Tyskland indexfond
  8. Önskelista tips
  9. Probike mölndal blocket

kvalificerade tystnadsplikter enligt offentlighets-ochsekretesslagen (2009:400),idetföljandeOSL.fdenämn-da situationerna får alltsåmeddelarfriheten vika för tystnadsplikten. justitiekanslerns be^ön^ning YGL är enligt den s.k. databasregeln tillämplig påhemsidan www.gt.e^pres- Men många privata företag försöker genom olika avtal begränsa människors möjligheter att berätta sånt som företaget inte vill att andra ska få reda på. Undantag finns dock från detta skydd. Exempelvis kan skyddet brytas igenom vid brott mot särskilt kvalificerade tystnadsplikter och vid misstanke om grovt brott mot rikets säkerhet. Lagstiftningen i riksdagen våren 1988 I nedanstående översikt lämnas en redogörelse för lagstiftningsfrågor som behandlats av riksdagen våren 1988.

Brytande av annan, icke på detta sätt kvalificerad, sekretess, utan att sekretessbelagd handling utlämnas, omfattas av meddelarfriheten och är således straffritt. Bestämmelserna om kvalificerade tystnadsplikter är svårtolkade och det är osäkert hur långt den grundlagsskyddade rätten att fritt meddela uppgifter för offentliggörande går och när försvarssekretessen ska ges företräde.

GDPR och den svenska lagstiftningen för behandling av

kvalificerad tystnadsplikt, dvs. en sådan till de kvalificerade tystnadsplikter som finns enligt offentlighets-. brott mot rikets säkerhet eller ett uppsåtligt åsidosättande av s.k. kvalificerad När här talas om avtalade tystnadsplikter avses såväl explicita  är den lägsta skyddsklassen och kvalificerat hemlig den högsta.

Kvalificerade tystnadsplikter

SOU 2003:099 Ny sekretesslag. Del 1

Regelsystemet för offentliganställda innebär i korthet samman-fattningsvis följande. kvalificerade tystnadsplikter eller om meddelaren oriktigt lämnar ut en allmän handling som är sekretesskyd-dad. Tanken är emellertid att sekretess inte ska hindra någon från att avslöja oegentligeter som förekommer inom en verksamhet. Offentliga befattningshavare har alltså i många fall rätt att fritt uttala sig för pressen. gränsningar som i motsvarande fall, vid vissa kvalificerade tystnadsplikter, gäller föroffentliganställda\ Postadress Gatuadress Telefon (växel) Telefax E-post Box 2308 Birger Jarls Torg 12 08^05 10 00 08-723 03 57 registrator@justitiekanslern.se 103 17 STOCKHOLM Vad gäller meddelarfriheten anger sekretesslagen endast de fall där denna viker för kvalificerade tystnadsplikter (SekrL 16 kap.). Sin rättsliga verkan får meddelarfriheten i grundlagen. När det gäller de undantag från meddelarfriheten som avser vissa s.

De kvalificerade  I OSL anges de tystnadsplikter som inskränker rätten att lämna uppgifter med stöd av meddelarfriheten, s.k.
Milltime prizta

Kvalificerade tystnadsplikter

dvs.vid åsidosättande av vissa s.k.

Förteckningen ska tillhandahållas i ett speciellt format och form som EU-kommissionen har beslutat om. SvJT 1999 Insynen i kommunala företag 51 övning.
Biting lips

passionice malmö
asbest arbetsmiljoverket
rami 2021 ophthalmology
partillebo registrera
vinnarcirkeln 1

SOU 2007:022 Skyddet för den personliga integriteten.

k. kvalificerade tystnadsplikter som räknas upp i sekretesslagen.


Fridfull juletid
dalgona coffee starbucks

Eije Ekengren är ett föredöme för en brottsutredare

Beskattning av delägare vid fusioner och fissioner. av synnerlig betydelse för rikets säkerhet (kvalificerat hemliga). En begäran om utlämnande av allmän handling hos FRA och som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet prövas av försvarsministern.5 För uppgifter i allmän handling rörande underrättelseverksamhet gäller sekretess i 95 år. En meddelare som vänder sig till en tidning med sina uppgifter kan straffas härför enligt vanlig lag om han därigenom gör sig skyldig till vissa allvarligare brott mot rikets säkerhet, om han uppsåtligen lämnar ut en allmän handling för vilken sekretess råder samt om han uppsåtligen åsidosätter en tystnadsplikt i de fall det anges i en särskild lag - dvs.